Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78526

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• zagrożenie korupcją


• permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy wynikające z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Ministerstwa, w tym: -prowadzi sprawy dotyczące zawierania, zmiany oraz rozwiązywanie stosunku pracy, -prowadzi akta osobowe i bazy danych pracowników Ministerstwa w systemie informatycznym, -zgłasza pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, -ustala uprawnienia pracowników do: urlopów, dodatków za wieloletnią pracę, emerytur, odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych, wypłat z funduszu nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,- prowadzi ewidencje nieobecności pracowników i sprawy z zakresu przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy, -kieruje pracowników na profilaktyczne badania lekarskie i monitoruje terminowe ich wykonania, -upowszechnia informacje o zmianach kadrowych w kierownictwie Ministerstwa, na stanowiskach dyrektorów i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa;
 • Prowadzi sprawozdawczość z zakresu zatrudnienia, w tym: sporządza sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prowadzi analizy z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • Prowadzi sprawy związane z podejmowaniem dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych przez pracowników Ministerstwa;
 • Prowadzi sprawy w zakresie etatyzacji w Ministerstwie;
 • Gospodaruje środkami na wynagrodzenia;
 • Obsługuje administracyjnie zespół antymobbingowy działający w Ministerstwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość ustaw: Kodeks pracy, o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, lustracyjnej oraz przepisów wykonawczych
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ