Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78309

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Udziela prawnego wsparcia innym komórkom Departamentu, w celu prawidłowej realizacji spraw.
 • Sporządza projekty upoważnień w zakresie właściwości Departamentu.
 • Współpracuje z Departamentem Prawnym w zakresie wykonywania niezrealizowanych upoważnień ustawowych oraz procesu legislacyjnego, w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia kontroli celno-skarbowej przez organy KAS.
 • Realizuje sprawy związane z projektami krajowych aktów prawnych, projektami aktów prawnych Unii Europejskiej i innych dokumentów rządowych, w szczególności: opiniuje projekty dokumentów rządowych należących do właściwości ministra, a opracowywanych przez inne komórki organizacyjne i bierze udział w opiniowaniu projektów opinii i stanowisk ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Komitet do Spraw Europejskich, Stały Komitet Rady Ministrów oraz inne komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw.
 • Opracowuje projekty regulacji wewnętrznych, w tym projekty zarządzeń, regulaminów, informacji i procedur wewnętrznych.
 • Dokonuje analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych i sądów administracyjnych w zakresie właściwości Departamentu.
 • Opracowuje, opiniuje i konsultuje nowe przepisy prawa, zwłaszcza z zakresu kontroli celno-skarbowej, kontroli podatkowej, czynności audytowych, urzędowego sprawdzenia oraz przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w opracowywaniu opinii prawnych lub stanowisk lub projektów aktów prawnych
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość techniki legislacyjnej
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szczególne uprawnienie: ukończenie aplikacji legislacyjnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość ustawy o grach hazardowych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
APLIKUJ TERAZ