Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77493

Warunki pracy

Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38:


Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz – poza siedzibą urzędu,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację związaną z prowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego lekarzy (przyjmowanie i weryfikacja wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach medycyny - 2 razy w roku) celem sprawnego, zgodnego z przepisami, przeprowadzenia postępowania.
 • Obsługuje system szkoleń specjalizacyjnych w Systemie Medycznego Kształcenia (SMK).
 • Prowadzi sprawy związane z finansowaniem dodatków do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji.
 • Prowadzi sprawy związane z przystąpieniem, przez lekarzy SP ZOZ MSWiA, do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (przyjmowanie i weryfikacja dokumentacji specjalizacyjnej - 2 razy w roku) celem przekazania dokumentacji specjalizacyjnej do akceptacji przez Konsultanta Krajowego/Wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny a następnie do Centrum Egzaminów Medycznych.
 • Przygotowuje umowy w sprawie dofinansowania zadań Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA oraz analizuje wykorzystanie środków finansowych w ramach ww. umowy, celem nadzorowania prawidłowości wykorzystania tych środków.
 • Współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Sprawiedliwości, konsultantami krajowymi i wojewódzkimi w dziedzinach medycyny, Wojewódzkimi Urzędami, Departamentem Wojskowej Służby Zdrowia, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, Izbami Lekarskimi, Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej MSWiA w zakresie prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych lekarzy.
 • Przygotowuje umowy w sprawie dodatku do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji, monitoruje i rozlicza zawarte umowy z SP ZOZ MSWiA.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie nadzorowanych zagadnień.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obsłudze klienta w pracy w jednostkach lub instytucjach związanych z ochroną zdrowia.
 • Znajomość zagadnień organizacji ochrony zdrowia w Polsce, systemu kształcenia lekarzy, dziedzin medycznych, struktury organizacyjnej podmiotów leczniczych.
 • Znajomość programów komputerowych MS Word i Excel.
 • Dobra umiejętność formułowania pism.
 • Umiejętność negocjowania, umiejętność myślenia analitycznego i kreatywność.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe w zakresie organizacja ochrony zdrowia.
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej w realizacji zadań związanych z obsługą szkoleń specjalizacyjnych osób wykonujących zawody medyczne.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym.
APLIKUJ TERAZ