Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77470

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego opracowując projekty aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo
 • dokonuje analiz prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami dotyczących wykonywania, ograniczania lub pozbawiania praw do nieruchomości, w szczególności pozyskiwania nieruchomości na cele publiczne z uwzględnieniem regulacji prawnych o charakterze wywłaszczeniowym oraz likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwa w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału, w tym w szczególności: analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwa i poglądów doktryny/opinii, oraz analizuje planowane zmiany prawne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, geodezyjne albo związane
z gospodarką nieruchomościami lub gospodarką przestrzenną

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki nieruchomościami - doradztwa, obsługi prawnej lub legislacji
 • znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami, w tym w szczególności: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów dotyczących problematyki lokalizacji i realizacji inwestycji celu publicznego
 • znajomość przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • znajomość Zasad techniki prawodawczej
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ