Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76191

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję wniosków, formularzy i innych zleceń dotyczących zamówień publicznych oraz sprawozdaje zgodność tych dokumentów z planem finansowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
 • ­Prowadzi ewidencję księgową umów zawieranych przez Ministerstwo oraz innych dokumentów stanowiących podstawę zaangażowania wydatków dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia,
 • ­Sporządza sprawozdania budżetowe oraz pozostałe sprawozdania określone przepisami prawa, jak również zestawienia z realizacji budżetu Ministerstwa w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz projektów i programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • ­Kontroluje dokumenty finansowe pod względem formalno-rachunkowym oraz w zakresie ich kompletności i zgodności z planem finansowym Ministerstwa,
 • ­Prowadzi ewidencję księgową Ministerstwa według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym na odpowiednich kontach syntetycznych i analitycznych w zakresie zaangażowania,
 • ­Obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR na poziomie dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia w zakresie sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych (działy I, III, IV)
 • ­Znajomość rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Rozdział 2 i 3)
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • ­Znajomość rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
 • ­Znajomość rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych w części dotyczącej państwowych jednostek budżetowych
 • ­Znajomość rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej w zakresie zasad funkcjonowania kont dotyczących planu i zaangażowania państwowych jednostek budżetowych
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ