Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74799

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na VI piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Uczestniczy w analizowaniu rozwiązań prawnych oraz przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, w tym przygotowuje oceny skutków regulacji oraz współuczestniczy w uzgodnieniach wewnętrznych, międzyresortowych i konsultacjach społecznych opracowywanych projektów
 • Uczestniczy w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych dotyczących rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, w tym wynikających z programów operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich oraz ze środków krajowych, w szczególności poprzez sporządzanie analiz, w tym ekonomicznych
 • Opracowuje bazy danych, raporty, prezentacje, analizy, opinie oraz inne materiały robocze, w tym na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa, dotyczące ekonomicznych aspektów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
 • Uczestniczy w działaniach w zakresie współpracy międzynarodowej związanej z wykorzystaniem morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności w ramach struktur unijnych, w tym o charakterze regionalnym, takich jak Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP), w tym w opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentów w ramach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej
 • Bierze udział w pracach związanych z pomocą publiczną w zakresie mechanizmów wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej, w tym w procesie notyfikacji
 • Monitoruje proces rozwoju wykorzystania morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i na świecie, w tym jej wpływ na gospodarkę
 • Wspiera merytorycznie obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku technicznym lub w zakresie energii lub ochrony środowiska lub ekonomii lub finansów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze analiz lub ekonomii lub finansów
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość zagadnień związanych z morską energetyką wiatrową
 • znajomość strategii dotyczących sektora energii, w szczególności w zakresie polityki energetycznej i odnawialnych źródeł energii
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ