Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74801

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na VI piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Uczestniczy w analizowaniu rozwiązań prawnych oraz przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym przygotowywaniu oceny skutków regulacji oraz współuczestniczy w uzgodnieniach wewnętrznych, międzyresortowych i konsultacjach społecznych opracowywanych projektów
 • Transponuje przepisy prawa wspólnotowego z zakresu odnawialnych źródeł energii
 • Monitoruje system certyfikacji instalatorów mikroinstalacji i małych instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym współpracuje z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego
 • Monitoruje proces rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obszarze energii elektrycznej, ciepła i chłodu, a także biogazu rolniczego oraz osiągania celów wynikających z wymogów Unii Europejskiej (UE) w tym zakresie
 • Gromadzi dane statystyczne z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Wspiera obsługę merytoryczną oraz organizacyjną Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze energii lub ochrony środowiska lub współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość zagadnień sektora energii
 • znajomość zagadnień krajowego i unijnego procesu legislacyjnego
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ