Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74418

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - Stanowisko administracyjno-biurowe, praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego). - Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe. - Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 • Ewidencja dowodów księgowych w księgach rachunkowych w systemie finansowo – księgowym
 • Prowadzenie spraw w zakresie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy, oraz zawartych umów cywilnoprawnych, naliczanie i sporządzanie list
 • Współpraca w zakresie sporządzania przelewów z tytułu wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ZFŚS, należności wobec ZUS i US
 • Prowadzenie terminowych rozliczeń z ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy, sporządzanie deklaracji do ZUS
 • Sporządzanie not księgowych z wynagrodzeń i innych świadczeń na podstawie prowadzonego rejestru z list płac z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości w zakresie obsługi płacowej i księgowej
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń z niej wynikających
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeniu społecznych
 • Umiejętności analityczne
 • Rzetelność i terminowość
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ