Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74173

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • organizuje i bierze udział w przeprowadzaniu naborów do Urzędu, w szczególności do korpusu służby cywilnej,
 • przygotowuje projekty dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników Urzędu, a także prowadzi akta osobowe i komputerową bazę danych pracowników Urzędu,
 • ustala uprawnienia pracowników Urzędu wynikające ze stosunku pracy, w szczególności do urlopów wypoczynkowych, dodatków za wieloletnią pracę (dodatków stażowych), nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw emerytalnych i rentowych, a także prowadzi ewidencję czasu pracy,
 • dokonuje zgłoszeń pracowników i członków ich rodzin do ZUS,
 • monitoruje przeprowadzanie ocen w służbie cywilnej oraz ustalanie indywidualnych programów rozwoju zawodowego,
 • bierze udział w organizowaniu służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników służby cywilnej w Urzędzie,
 • prowadzi sprawy związane z etatyzacją oraz sprawozdawczość dotyczącą zatrudnienia w Urzędzie,
 • monitoruje proces sporządzania opisów stanowisk pracy w Urzędzie oraz ich sukcesywnego wartościowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : 1,5 roku w pracy związanej z obsługą kadrową lub zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym co najmniej 1 rok w administracji rządowej,
 • znajomość przepisów: Kodeksu pracy wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o pracownikach urzędów państwowych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (w zakresie dotyczącym stosunku pracy), ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w zakresie nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych), ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • znajomość przepisów dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej (Konstytucja RP, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów) oraz działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej,
 • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętność obsługi komputera (w szczególności system informacji prawnej typu Lex czy Legalis, Excel),
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ