Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72552

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Opiniuje wnioski o rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Prowadzi konkursy i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także prowadzi dialog techniczny w roli Przewodniczącego komisji lub jego zastępcy
 • Przygotowuje i sprawuje nadzór nad całością dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami
 • Prowadzi postępowania o udzielenie zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Analizuje w ramach komisji przetargowych wniesione odwołania
 • Uczestniczy w postępowaniach odwoławczych w Krajowej Izbie Odwoławczej, ewentualnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie
 • Analizuje planowane zamówienia publiczne, prowadzi rejestry, a także sporządza zestawienia i analizy dotyczące prowadzonych postępowań
 • Występuje przed organami kontrolnymi i audytowymi, a także sporządza opinie i analizy związane z procedurą udzielania zamówień publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat pracy na stanowiskach związanych ze stosowaniem Prawa zamówień publicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, syntetyzowania, wyciągania wniosków i planowania; przewidywania i podejmowania decyzji
 • Komunikatywność, asertywność i kreatywność
 • Skuteczna współpraca
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „tajne”
 • Zajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ