Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 55513

Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Krajowe wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Udział w programowaniu rozwoju Sił Zbrojnych w obszarze infrastruktury wojskowej, definiowanie jednolitych rozwiązań realizacyjnych wojskowych obiektów budowlanych.
 • Analizowanie potrzeb w zakresie wymagań techniczno-użytkowych infrastruktury niezbędnej dla modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, w tym efektywnego zarządzania infrastrukturą w celu oceny stopnia zabezpieczenia potrzeb funkcjonalno-użytkowych w obiektach wojskowych.
 • Nadzorowanie wykorzystywania dotacji budżetowych resortu obrony narodowej na inwestycje budowlane realizowane przez uczelnie, muzea wojskowe, szpitale, instytuty wojskowe oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ), w celu oceny stopnia realizacji przedsięwzięcia.
 • Opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń powszechnie obwiązujących oraz decyzji i zarządzeń wewnątrzresortowych określających warunki techniczno-użytkowe dla obiektów specjalnych oraz infrastruktury krytycznej i komunikacyjnej.
 • Analizowanie oraz dokonywanie oceny przebiegu procesów zarządzania i inwestowania w nieruchomości Skarbu Państwa oddane w trwały zarząd Ministra Obrony Narodowej, w tym dotyczących obiektów specjalnych oraz infrastruktury krytycznej i komunikacyjnej.
 • Udział w planowaniu i realizacji inwestycji budowlanych resortu obrony narodowej.
 • Uczestniczenie w nadzorze Biura Infrastruktury Specjalnej w zakresie utrzymania obiektów infrastruktury krytycznej oraz obiektów specjalnych, a także prowadzonej działalności standaryzacyjnej.
 • Udział w opracowywaniu wniosków do zamierzeń rozwojowo-wdrożeniowych w obszarze infrastruktury wojskowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze infrastruktury
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”
 • Znajoność ustawy Prawo Budowlane
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • Znajomość struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ