Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 55443

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r. Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Koordynuje sprawy związane z zawarciem i realizacją umów na dostawy papierowej prasy krajowej i zagranicznej oraz realizacją dostępów do elektronicznej prasy krajowej i zagranicznej dla KPRM
 • Merytorycznie odpowiada za rozliczenie zamówień oraz nadzoruje ze strony BDG realizację zamówień prenumeraty prasy papierowej i elektronicznej składanych za pośrednictwem BDG
 • Koordynuje sprawy związane z zawarciem i realizacją umów na dostawy papierowej prasy krajowej i zagranicznej oraz realizacją dostępów do elektronicznej prasy krajowej i zagranicznej realizowane przez inne komórki organizacyjne KPRM
 • Prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem stołówki pracowniczej, w tym współpracuje z firmą realizującą usługę
 • Przygotowuje analizy i opracowania w zakresie dostaw prasy
 • W zastępstwie prowadzi sprawy realizowane w celu zapewnienia Kierownictwu i pracownikom KPRM dostępu do przystępnej i aktualnej informacji na Portalu KPRM oraz koordynacji spraw dotyczących dostaw pieczątek/pieczęci urzędowych
 • W zastępstwie prowadzi sprawy w zakresie przygotowywania projektów upoważnień dla pracowników i Kierownictwa KPRM, prowadzenia ewidencji udzielanych upoważnień, m.in. przez członków Kierownictwa KPRM oraz udzielania informacji pracownikom KPRM na temat funkcjonujących upoważnień w całym urzędzie, na podstawie prowadzonej ewidencji
 • W zastępstwie prowadzi sprawy w zakresie obsługi merytorycznej i organizacyjnej Komisji Dyscyplinarnej KPRM oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KPRM i jego Zastępcy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze planowania i realizacji zamówień publicznych w trybach przetargowych i pozaprzetargowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu znajomości przepisów prawa dotyczących: finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej
 • Posiadanie umiejętności bardzo dobrej obsługi MS Office
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiągniecie celów, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne, rzetelność, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli dokumentów finansowo-księgowych lub w obszarze zarządzania treściami stron internetowych lub intranetowych
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Przeszkolenie dot. praktycznych aspektów ochrony danych osobowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kompetencje miękkie: kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
APLIKUJ TERAZ