Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138495

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • uczestniczy w pracach dotyczących przygotowania i uzgadniania założeń oraz projektów aktów prawnych w sprawach dotyczących instytutów badawczych MRiRW;
 • realizuje zadania Instytucji Odpowiedzialnej za realizację inwestycji A2.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w celu zapewnienia osiągnięcia ustalonych wskaźników w terminach przewidzianych w Planie i zapewnienia aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji inwestycji z wykorzystaniem odpowiednich systemów informatycznych, w tym CST2021;
 • prowadzi prace związane z programowaniem inwestycji A2.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w tym również określa zasady wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem;
 • uczestniczy w pracach dotyczących realizacji inwestycji A2.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (m.in. weryfikacja wniosków o płatność, przygotowywanie zleceń wypłat) w zakresie m.in. budowy i modernizacji infrastruktury badawczej;
 • uczestniczy w pracach nad projektowaniem linii demarkacyjnej inwestycji A2.4.1. ze wsparciem w ramach polityki spójności na lata 2021-2027, środków przejściowych PROW 2014-2020 i Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027;
 • uczestniczy w pracach w zakresie opracowywania analiz z zakresu funkcjonowania instytutów badawczych, w celu zapewnienia danych i narzędzi do ich oceny i planowania zmian;
 • współpracuje z Wydziałem Kontroli i Nadzoru oraz Departamentem Kontroli i Audytu w zakresie kontroli i prowadzenia czynności weryfikacyjnych z wykorzystaniem m.in. systemów: CST2021, ARACHNE, SKANER w zakresie inwestycji A2.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach działań dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury badawczej w instytutach nadzorowanych przez Ministra oraz Centrum Zrównoważonego Rolnictwa Obszarów Górskich i Podgórskich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 2 lata stażu pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • Znajomość przepisów o instytutach badawczych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych
 • Wiedza na temat Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o kierunku prawo lub administracja lub finanse lub ekonomia
 • Rok stażu pracy w administracji publicznej lub w zakresie wdrażania wsparcia dla jednostek B+R+I w ramach innych polityk UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Znajomość krajowego procesu legislacyjnego i zasad techniki prawodawczej
 • Wiedza w obszarze zarządzania projektami