Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135516

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


Nabór na zastępstwo!

Zakres zadań

 • Bierze udział w procesie przygotowań do objęcia przez Rzeczpospolitą Polską Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2025 r.
 • Inicjuje, koordynuje i monitoruje udział Ministerstwa w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, w tym: uzgadnia stanowisko Ministerstwa odnośnie do dokumentów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej; koordynuje obieg dokumentów związanych z przygotowaniem stanowiska Ministerstwa na posiedzenia instytucji UE i ich organów przygotowawczych na obrady: grup roboczych Rady UE, w szczególności grupy roboczej Rady UE; Komitetu Stałych Przedstawicieli (Coreper); Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii; inicjuje, koordynuje i wypracowuje zapisy do instrukcji dla przedstawicieli Polski na posiedzenia ww. organów; monitoruje i analizuje zobowiązania wynikające dla Polski z posiedzeń grupy Mertens, Antici, Coreper oraz Rady UE w zakresie spraw transportowych; prowadzi konsultacje ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, ekspertami Ministerstwa Infrastruktury oraz zewnętrznymi instytucjami współpracującymi;
 • Wykonuje zadania analityczne, polegające na analizie projektów aktów prawnych i dokumentów poza legislacyjnych i stanowisk opracowywanych przez poszczególne instytucje UE (w języku polskim i angielskim); stałym monitoringu procesu legislacyjnego UE; stałym monitoringu uzgodnień dokonywanych przez państwa członkowskie UE (formalnych i nieformalnych) w zakresie legislacji dyskutowanej na forum UE, analizie zmieniającej się mapy interesów poszczególnych państw członkowskich;
 • Bierze udział w przygotowaniu kierownictwa Departamentu oraz przedstawicieli Kierownictwa Ministerstwa na spotkania i posiedzenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej (m.in.: Komitet do Spraw Europejskich - KSE, Zespół roboczy do spraw przygotowywania prac KSE, komisje sejmowe i senackie oraz na spotkania dwustronne i wielostronne), w tym przygotowuje dokumenty prezentujące stanowisko Ministerstwa na forum UE; uczestniczy w przygotowaniu informacji o stanowisku RP dla Sejmu i Senatu o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych w Radzie UE oraz informacji o udziale RP w pracach UE podsumowującej prace państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE; bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej; przygotowuje materiały tezowo-informacyjne na potrzeby spotkań i posiedzeń członków Kierownictwa Ministerstwa, w których uczestniczą przedstawiciele innych państw członkowskich lub instytucji Unii Europejskiej; monitoruje realizację zobowiązań nałożonych na Ministerstwo;
 • Inicjuje, koordynuje oraz wypracowuje zapisy do Stanowiska RP na posiedzenia Rady Europejskiej w zakresie polityki transportowej na różnych etapach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej;
 • Inicjuje, koordynuje oraz wypracowuje zapisy do materiałów i dokumentów przyjmowanych w ramach Systemu Oceny Wpływu dla Projektów Europejskich znajdujących się w kompetencji Ministerstwa;
 • Koordynuje sprawy związane z otrzymywanymi od Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE notyfikacjami decyzji KE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, europeistyki,
prawa lub filologii (angielskiej, francuskiej, niemieckiej lub lingwistyka stosowana obejmująca przynajmniej jeden z tych języków)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań w zakresie współpracy międzynarodowej lub współpracy z UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość struktury i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej
 • Znajomość procesu decyzyjnego i legislacyjnego Unii Europejskiej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętności analityczne
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” (krajowe, UE i NATO) lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ