Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135366

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję księgową Ministerstwa według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym na odpowiednich kontach syntetycznych i analitycznych w zakresie planu i zaangażowania.
 • Prowadzi ewidencję wniosków, formularzy i innych zleceń dotyczących zamówień publicznych oraz sprawdza zgodność tych dokumentów z planem finansowym Ministerstwa.
 • Sporządza analizy z wykonania budżetu Ministerstwa oraz przygotowuje wnioski o zmianę w planie finansowym w układzie zadaniowym i w układzie klasyfikacji budżetowej.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe oraz pozostałe sprawozdania określone przepisami prawa, jak również zestawienia z realizacji budżetu Ministerstwa w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz projektów i programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 • Przygotowuje projekt planu finansowego oraz jego aktualizację w zakresie dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym.
 • Obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR na poziomie dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia w zakresie planowania i sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości
 • ­znajomość konstrukcji ustawy budżetowej
 • ­znajomość ustawy o finansach publicznych (działy I, III, IV)
 • ­znajomość rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Rozdział 2 i 3)
 • ­znajomość rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • ­znajomość rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
 • znajomość rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych w części dotyczącej państwowych jednostek budżetowych
 • ­znajomość rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej w zakresie zasad funkcjonowania kont dotyczących planu i zaangażowania państwowych jednostek budżetowych
 • ­umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­rzetelność
 • ­umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­umiejętność współpracy
 • ­komunikatywność
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • ­w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ