Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129317

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją,
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca w pomieszczeniach technicznych serwerowni w hałasie, w wibracjach).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku brak windy, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Administruje urządzeniami aktywnymi sieci LAN i WAN KGP, zgodnie z wypracowaną w Wydziale polityką bezpieczeństwa oraz udziela pomocy merytorycznej administratorom centralnych systemów w zakresie eksploatacji urządzeń sieciowych
 • Przydziela adresy dla urządzeń sieciowych w poszczególnych podsieciach KGP oraz utrzymuje politykę adresacji sieci PSTD
 • Zarządza i administruje urządzeniami sieciowymi systemu SISone4ALL, KSI, SIS/VIS
 • Zarządza i administruje urządzeniami sieciowymi SMDB oraz RBD oraz dostępem do KCIK
 • Bieżąco monitoruje sieć PSTD w KGP (Wiśniowa) i punkty styku z sieciami zewnętrznymi, prognozuje potrzeby w zakresie sprzętowej i programowej rozbudowy sieci PSTD, prowadzi, tworzy i aktualizuje dokumentację sieciową
 • Uczestniczy w pracach zespołów oraz udziela konsultacji w zakresie zapewnienia odpowiedniej i spójnej ochrony sieci PSTD przed zidentyfikowanymi zagrożeniami zewnętrznymi i wydaje opinie
 • Uczestniczy w opracowaniu standardów bezpieczeństwa dla sieci teleinformatycznych Policji oraz koordynuje ich wdrażanie w jednostkach organizacyjnych Policji
 • Uczestniczy w pracach komisji i zespołów przetargowych dotyczących projektów bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu informatycznym lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub szkoła wyższa i studia podyplomowe kierunkowe informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 3 lata pracy w zakresie administrowania sieciami komputerowymi, urządzeniami firewall’i i innymi stosowanymi do zapewnienia bezpieczeństwa
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zrozumienia dokumentacji technicznej
 • Zdolności analityczne oraz syntetyczne
 • Umiejętność planowania
 • Umiejętność konfigurowania urządzeń sieciowych
 • Znajomość protokołów sieciowych
 • Umiejętność analizowania
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Prawa zamówień publicznych
 • Znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemów teleinformatycznych Policji
APLIKUJ TERAZ