Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126955

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi
 • zagrożeniem korupcją

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty rozstrzygnięć w trybie odwoławczym i w trybach nadzwyczajnych w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym dla przedsięwzięć planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej);
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi/sprzeciwy od decyzji wydanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i projekty dalszych pism procesowych wnoszonych w ramach kontroli sądowej rozstrzygnięć Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz reprezentuje organ w toczących się przed sądami administracyjnymi postępowaniach;
 • udziela wyjaśnień organom administracji publicznej i innym zainteresowanym podmiotom (w tym posłom i senatorom);
 • ocenia prawidłowość postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonych przez organy inne niż RDOŚ, a w uzasadnionych przypadkach przygotowuje odpowiednie wystąpienie;
 • bierze udział w kontroli w zakresie poprawności przeprowadzanych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowuje projekt wystąpienia pokontrolnego i zaleceń pokontrolnych;
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi GDOŚ, RDOŚ, Ministerstwa Środowiska oraz innymi resortami;
 • uczestniczy w spotkaniach z inwestorami i przedstawicielami urzędów;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z obszaru nauk: przyrodniczych / rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk leśnych / społecznych w dziedzinie nauk prawnych / ścisłych w dyscyplinie ochrona środowiska / technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska lub prawnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ocen oddziaływania na środowisko
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • dobra znajomość prawa materialnego związanego z ocenami oddziaływania na środowisko
 • dobra znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi programów pakietu Ms Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Przeszkolenie z zakresu: Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów ocen oddziaływania na środowisko, prawa ochrony środowiska, przepisów wykonawczych do ww. aktów normatywnych
 • umiejętność obsługi programów z zakresu GIS
 • umiejętność obsługi programów do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza i hałasu
APLIKUJ TERAZ