Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139787

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany
 • Zagrożenie korupcją


Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania o wyrażenie zgody na stosowanie dodatkowej opłaty w roamingu regulowanym, o których mowa w art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów krajowych i unijnych aktów prawnych oraz dokumentów, a także przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania Komisji Europejskiej, międzynarodowych organizacji i instytucji telekomunikacyjnych
 • Bierze udział w analizach najczęstszych przyczyn wniosków o interwencje Prezesa UKE dotyczące naruszeń przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120, a także uprawnień i praw konsumentów
 • Uczestniczy w pracach grup roboczych Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności (BEREC) w zakresie dotyczącym ochrony użytkowników końcowych oraz przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120
 • Prowadzi postępowania dotyczące wniosków o udostępnienie informacji publicznej będących we właściwości Wydziału
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 209 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego z zakresu naruszeń uprawnień abonentów oraz użytkowników końcowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, o prawach konsumenta oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/612
 • Znajomość rynku telekomunikacyjnego zarówno polskiego jak i pozostałych krajów europejskich
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Umiejętność: interpretacji przepisów prawa, syntezy zebranych informacji i sygnałów z różnych źródeł, tworzenia zrozumiałych informacji dla użytkowników usług telekomunikacyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe