Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139470

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca pod presją czasu, w stresie, w sytuacjach kryzysowych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Towarowej 25a jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Zakres zadań

 • tworzy, opracowuje i redaguje treści, projekty komunikatów na potrzeby publikacji w serwisach internetowych i w mediach społecznościowych URE oraz opracowuje i redaguje projekty odpowiedzi na zapytania dziennikarskie
 • przygotowuje projekty pisemnych wypowiedzi do opracowań, raportów i analiz oraz materiałów tezowo – informacyjnych
 • wykonuje prace redakcyjne i edycyjne w ramach portali oraz kanałów społecznościowych URE
 • dokonuje stałego przeglądu informacji na temat szeroko pojętego sektora elektroenergetycznego ze szczególnym uwzględnieniem działań i roli Prezesa URE oraz przygotowuje codzienny monitoring mediów
 • uczestniczy w organizacji spotkań z przedstawicielami środków masowego przekazu i innych środowisk opiniotwórczych, konferencji eksperckich, seminariów, paneli dyskusyjnych oraz innych przedsięwzięć komunikacyjnych
 • uczestniczy w procesie publikacji wydawnictw URE oraz przygotowania projektów sprawozdań i raportów z działalności Prezesa URE
 • bierze udział w procesie opracowywania oraz publikowania programów i materiałów informacyjno-edukacyjnych popularyzujących wiedzę o rynkach energii, w szczególności o prawach odbiorców na tych rynkach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z mediami lub public relations
 • Znajomość ustawy Prawo prasowe i ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy Prawo energetyczne w zakresie zadań dotyczących Prezesa URE
 • Wiedza z zakresu komunikacji społecznej
 • Wiedza z zakresu prowadzenia korporacyjnych profili w mediach społecznościowych
 • Umiejętność tworzenia i redagowania różnych form wypowiedzi (stanowiska, informacje, komunikaty prasowe, posty do mediów społecznościowych)
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu mediów społecznościowych
 • Znajomość programów komputerowych: edytorskich lub graficznych