Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139127

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • bariery architektoniczne: w budynku głównym jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków; ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną, drzwi masywne, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Weryfikuje pod względem formalnym dokumenty (np. wnioski o realizację zamówienia publicznego, wnioski zakupowe, opisy przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, projekty istotnych postanowień umowy) składane przez komórki merytoryczne. Przygotowuje ww. dokumenty w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Obsługi Urzędu.
 • Pełni nadzór nad składnikami majątku Urzędu.
 • Pełni funkcję koordynatora ds. dostępności w Urzędzie.
 • Przygotowuje projekt rocznego planu zamówień publicznych, a także przygotowuje sprawozdania dotyczące udzielania zamówień publicznych oraz prowadzi rejestr zamówień publicznych (w tym wyłączonych z Ustawy).
 • Prowadzi centralny rejestr skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu, koordynuje odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje.
 • Prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych w Urzędzie oraz kartami dostępu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość ustawy kodeks postepowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • Znajomość ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • Umiejętności: analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji, obsługi komputera.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe