Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139322

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), sprawdza pod względem formalno-rachunkowym i dekretuje dokumenty księgowe.
 • Wprowadza do ksiąg rachunkowych dokumenty księgowe w ramach FERS i EFS w ujęciu syntetycznym i analitycznym.
 • Opiniuje pod względem finansowym projekty dokumentów, w szczególności umów, zawieranych w ramach FERS.
 • Prowadzi obsługę systemu bankowości elektronicznej w zakresie rachunku pomocniczego budżetu państwa na współfinansowanie oraz rachunku dla środków europejskich, na podstawie bankowej karty wzorów podpisów.
 • Sporządza okresowe sprawozdania ze środków budżetowych w celu opracowania na tej podstawie informacji o wykonaniu planu finansowego w części dotyczącej wykorzystania środków budżetowych w ramach FERS.
 • Wyjaśnia nieprawidłowości w danych ujętych w sprawdzanych dokumentach: umowach, wnioskach Beneficjentów o płatność oraz decyzjach administracyjnych przy współpracy z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Uzgadnia na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę wystawionych zleceń płatności oraz zrealizowanych zleceń płatności przez upoważnione przez dysponenta części instytucje oraz kwotę dokonanych zwrotów na rachunek środków europejskich Ministra Finansów.
 • Sporządza zestawienia tabelaryczne, w celu aktualizacji bieżącej informacji o wydatkowaniu środków budżetowych na projekty w ramach PO WER i FERS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub rachunkowości
 • ­Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • ­Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Rzetelność
 • Umiejętność współpracy
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe