Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139334

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku przy ul. Jagiellońskiej 76. Drzwi wejściowe do budynku przy ul. Jagiellońskiej 76 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku przy ul. Jagiellońskiej 76 korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z toalety znajdującej się na parterze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty merytorycznych stanowisk Departamentu, w tym wyjaśnienia dot. stosowania przepisów prawa żywnościowego, w tym dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uzgadnia lub konsultuje je z jednostkami naukowo-badawczymi, resortami i innymi jednostkami, w celu udzielenia odpowiedzi na pisma i zapytania e-mailowe instytucji, innych podmiotów (w tym organów Unii Europejskiej oraz podmiotów z innych państw członkowskich UE) oraz osób indywidualnych
 • Bierze udział w realizacji zadań w zakresie eksportu żywności do państw trzecich oraz zadań związanych z importem żywności do Polski z państw trzecich, w tym współpracuje z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawującymi nadzór nad podmiotami zajmującymi się eksportem i importem żywności
 • Bierze udział w realizacji zadań związanych z koordynacją stosowania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej systemu TRACES, którego celem jest monitorowanie przesyłek towarów pochodzenia roślinnego przywożonych do Polski z krajów trzecich oraz obsłudze systemów elektronicznych państw trzecich, w szczególności Chin, w celu obsługi wniosków przedsiębiorców o rejestrację na potrzeby eksportu
 • Opracowuje i uzgadnia treści merytoryczne projektów krajowych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym uzgadnia lub konsultuje je z jednostkami naukowo-badawczymi i innymi podmiotami/stronami, w celu dostosowywania ustawodawstwa polskiego do acquis communautaire oraz wymagań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej
 • Opiniuje projekty aktów prawnych przysłanych do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w tym opracowuje stanowiska merytoryczne Departamentu oraz uzgadnia lub konsultuje je z jednostkami naukowo-badawczymi oraz resortami, w celu przekazania uwag do projektowanego w innym resorcie projektu aktu prawnego z obszaru bezpieczeństwa żywności
 • Przeprowadza kontrole i audyty pionów higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku WSSE/ PSSE/GSSE w celu doskonalenia nadzoru organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad bezpieczeństwem żywności i żywienia
 • Bierze udział w przygotowaniu dokumentów i stanowisk z obszaru bezpieczeństwa żywności i żywienia m.in. raportów, sprawozdań, kwestionariuszy w celu przekazania do organów Unii Europejskiej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe technologia żywności lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia
 • Znajomość problematyki związanej z bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz stosownych aktów prawnych krajowych i UE w tym zakresie
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu
 • Znajomość pakietu MS Office m.in. (Word, Excel, PowerPoint)
 • Komunikatywność
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Skrupulatność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odpowiedzialność
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność
 • Wysoka kultura osobista