Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139340

Warunki pracy

praca biurowa; praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą praca poza siedzibą Urzędu (w przypadku oddelegowania pracownika do udziału w spotkaniach zewnętrznych lub konieczności wizyty terenowej lub przeprowadzenia kontroli); praca na II piętrze (bariera architektonczna w postaci 2 schodków bez podnośnika); zagrożenie korupcją; praca wymagająca dyspozycyjności permanentna obsługa klientów zewnętrznych; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane windy (zastrzeżeniem 2 schodków bez podnośnika prowadzących do pomieszczeń Biura) pomieszczenie higieniczno - sanitarne zlokalizowane w przestrzeni Biura nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak oznaczeń dla osób niewidomych; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • Analizuje proces wdrażania przez beneficjentów projektów i zadań współfinansowanych ze środków publicznych,
 • bada zgodność zadań zgłaszanych do dofinansowania pod kątem ich zgodności z przepisami, w szczególności w zakresie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne,
 • przeprowadza kontrole problemowe oraz doraźne realizowane przez oddział,
 • w przypadku wyznaczenia na przewodniczącego zespołu kontrolującego – koordynuje pracę od 2 do 4 pracowników
 • przygotowuje stanowiska, opinie, zapytania oraz dokonuje analiz na potrzeby wewnętrzne urzędu oraz jednostek zewnętrznych, w tym ministerstw nadzorujących realizację programów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: o rządowym funduszu rozwoju dróg, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, Prawo budowlane
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji, współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe