Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139170

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca pod presją czasu, stres związany z odpowiedzialnością karną. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Towarowej 25a jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Zakres zadań

 • rejestruje, przechowuje, udostępnia lub wydaje uprawnionym osobom materiały w formie papierowej i elektronicznej zawierające informacje niejawne o nadanej klauzuli tajności, a także prowadzi korespondencję z innymi podmiotami
 • kontroluje przestrzeganie właściwego oznaczania i rejestrowania w urzędzie materiałów zawierających informacje niejawne oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów w formie papierowej i elektronicznej, zawierających informacje niejawne o nadanej klauzuli tajności
 • prowadzi bieżącą kontrolę postępowania z materiałami w formie papierowej i elektronicznej, zawierającymi informacje niejawne o nadanej klauzuli tajności
 • aktualizuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, klauzule tajności na materiałach w formie papierowej i elektronicznej zawierających informacje niejawne
 • uczestniczy w okresowej kontroli ochrony materiałów zawierających informacje niejawne oraz archiwizuje wskazane materiały
 • prowadzi we współpracy z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych szkolenia pracowników Urzędu z zakresu ochrony informacji niejawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony informacji niejawnych
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydane po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego z udziałem ABW
 • Zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych (wydane przez ABW)
 • Dobra znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów
 • Znajomość ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
 • Znajomość procedur bezpiecznej eksploatacji (PBE) i szczególnych wymagań bezpieczeństwa (SWB)
 • Znajomość zasad organizacji kancelarii tajnej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność argumentowania
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych
 • Kurs Kierownika Kancelarii Tajnej