Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139190

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         praca samodzielna administracyjno - biurowa,


·         praca w siedzibie urzędu, stałe godziny pracy: 08:15-16:15,


·         praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.


·         praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


·         narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka,


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·         dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,


·         niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami (obecnie budynek w remoncie),


·         infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda,


·         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w celu przekazania tych dokumentów pracownikom oraz komórce wypłacającej świadczenia finansowe, w tym prowadzi i aktualizuje ewidencję komputerową pracowników w systemie kadrowym CBD-Kadry,
 • prowadzi i aktualizuje książki obsady etatowej, przestrzega limit zatrudnienia w przydzielonych komórkach organizacyjnych, w celu nadzoru nad obsadzaniem stanowisk oraz przekazuje miesięcznie rozliczenia etatowo-ewidencyjne komórce finansowej, w celu dostarczenia aktualnych informacji,
 • koordynuje proces sporządzania ocen pracowniczych (pierwsza ocena w służbie cywilnej, ocena okresowa w służbie cywilnej), indywidualnych programów rozwoju zawodowego oraz organizuje służbę przygotowawczą pracowników przydzielonych komórek organizacyjnych, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnym,
 • ustala uprawnienia do nagród jubileuszowych i innych świadczeń oraz przygotowuje decyzje w tych sprawach, w celu przekazania komórkom wypłacającym świadczenie finansowe informacji na temat wysokości należnych świadczeń,
 • dokonuje okresowych kontroli kart ewidencji czasu pracy pracowników, w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowością prowadzenia przedmiotowej dokumentacji w przydzielonych komórkach organizacyjnych, a także prowadzenie kart urlopowych i absencji pracowników przydzielonych komórek organizacyjnych, w celu dostarczenia aktualnej informacji,
 • zakłada i prowadzi teczki akt osobowych pracowników przydzielonych komórek organizacyjnych, w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • przygotowuje i kompletuje dokumentacje w sprawach emerytalno-rentowych, w celu przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z obsługą kadrową pracowników
 • znajomość przepisów prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • obsługa komputera,
 • komunikatywność,
 • terminowość,
 • skrupulatność,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe