Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139195

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),
 • praca pod presją czasu,
 • praca w zespole oraz współpraca z innymi urzędami i instytucjami.

Zakres zadań

 • Sporządza projekty planów oraz planów dochodów i wydatków w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym, zgodnie ze zgłoszeniami komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz zgodnie z limitami wydatków;
 • Uczestniczy w sporządzaniu analiz z wykonania planów dochodów, wydatków, zadań oraz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
 • Monitoruje realizację planu finansowego Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym poprzez analizę stopnia wykonania wydatków przez komórki organizacyjne Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, sporządza wnioski dotyczące zmian w planie finansowym Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym oraz dokonuje zmian w planie w ciągu roku, a także uzgadnia plan po zmianach i monitoruje zaangażowanie;
 • Wprowadza dane do systemu Trezor z zakresu prac Wydziału Finansowego m.in. decyzje budżetowe, wnioski zwiększające/zmniejszające plan wydatków Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, harmonogramy wydatków, zapotrzebowania na środki oraz kwoty projektu planu i planu finansowego Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • Weryfikuje i opiniuje wnioski złożone przez komórki merytoryczne Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczące potrzeb finansowych i przekazuje je przełożonym;
 • Sporządza wykazy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i monitoruje ich wykonania w zakresie zadań Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe (ekonomia) lub dowolne wyższe i przeszkolenie z zakresu finansów publicznych,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze planowania i wykonania budżetu państwa w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym;
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.";
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych i podstaw rachunkowości;
 • Znajomość klasyfikacji budżetowej;
 • Znajomość pakietu MS Office (m.in. Word, Excel);
 • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi systemu finansowo-księgowego PROBIT;
 • efektywna komunikacja;
 • radzenie sobie ze stresem;
 • umiejętność dostosowania się do zmian;
 • umiejętność przekazania informacji.