Ogłoszenie numer: 9098143, z dnia 2024-07-03

Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku
Prezes
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Specjalista

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: 6/2024

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy: Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej Polskiej Agencji Kosmicznej, Oddział Terenowy w Warszawie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • udział w przygotowaniu i wdrażaniu Narodowego Systemu Łączności Satelitarnej w tym w szczególności w definiowaniu założeń dla Systemu;
 • udział w opracowaniu planu finansowego, harmonogramów realizacji, rozwoju i zarządzania Narodowym Systemem Łączności Satelitarnej;
 • współudział w inicjowaniu, przygotowaniu i realizacji projektów związanych z łącznością i nawigacją satelitarną, w tym w szczególności w ramach Krajowego Programu Kosmicznego i Krajowego Planu Odbudowy;
 • prowadzenie umów o dofinansowanie lub umów na wykonanie i finansowanie działań w zakresie łączności i nawigacji satelitarnej, w tym opracowywanie analiz, raportów okresowych i końcowych oraz archiwizacja dokumentacji programów i projektów;
 • współpraca z jednostkami administracji publicznej w szczególności w zakresie badania potrzeb oraz innych działań w obszarze łączności i nawigacji satelitarnej;
 • przygotowywanie analiz, publikacji, informacji i innych opracowań w obszarze łączności i nawigacji satelitarnej;
 • udział w pracach związanych z planowaniem i realizacją programów Europejskiej Agencji Kosmicznej i Komisji Europejskiej w zakresie łączności i nawigacji satelitarnej;
 • przygotowywanie, organizacja i prowadzenie szkoleń, seminariów i konsultacji związanych z łącznością i nawigacją satelitarną;
 • realizacji innych działań w obszarze łączności i nawigacji satelitarnej podejmowanych przez Polską Agencję Kosmiczną.

Wymagania

Niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe drugiego stopnia lub wyższe pierwszego stopnia i studia podyplomowe;
 • co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe;
 • wiedza z zakresu systemów satelitarnych, w tym w szczególności łączności i nawigacji satelitarnej na potrzeby realizacji zadań publicznych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się;
 • znajomość ustawy z dnia 21 października 2020r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1957).
Wymagania dodatkowe:
 • podstawowa umiejętność sporządzania analiz, raportów, zestawień oraz dokumentowania działań administracji;
 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum „poufne” (będzie dodatkowym atutem);
 • umiejętność współpracy w grupie zadaniowej;
 • umiejętność skutecznego działania pod presją czasu,
 • udokumentowana współpraca międzynarodowa (stypendia, staże, projekty);
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, umiejętność myślenia analitycznego, dokładność, systematyczność;
 • znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2024 poz. 632).
Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające wymagania prosimy o złożenie następujących dokumentów:
W pierwszym etapie procesu:
 • CV oraz list motywacyjny
W kolejnych etapach naborów niezbędne będą:
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego;
 • oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań;
 • kopie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj.: Dz. U. z 2024 poz 632).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.