Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138991

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, permanetną obsługą klientów zewnętrznych (spoza
administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzaniem kontroli w innych urzędach oraz z zagrożeniem korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Rozlicza realizację projektów, w szczególności ocenia składane przez beneficjentów wnioski o płatność.
 • Monitoruje postęp w realizacji projektów, w szczególności ocenia aktualizacje harmonogramów płatności oraz modyfikacje wniosków o dofinansowanie.
 • Ustala konieczność naliczenia odsetek w przypadku niezłożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność na kwotę przewidzianą w harmonogramie, nakłada na nieprawidłowo poniesione środki korekty finansowe oraz przygotowuje wezwania do zwrotu środków.
 • Sporządza projekty aneksów do umów o dofinansowanie projektów.
 • Uczestniczy w pracach zespołów roboczych zajmujących się problematyką wdrażania EFS oraz w ustalaniu i monitorowaniu aktów prawnych oraz innych zasad i rozwiązań związanych z wdrażaniem EFS.
 • Zapewnia przechowywanie wszystkich dokumentów dotyczących projektu, wydatków, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Wiedza z zakresu: wdrażania funduszy strukturalnych UE, zasad finansowania Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej.
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, negocjowanie, myślenie analityczne, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym B2
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania funduszy unijnych
 • Przeszkolenie w zakresie wdrażania EFS lub w zakresie zarządzania projektami