Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138784

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza admnistracji, np. obywatele, przedsiebiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty wybranych umów i aneksów do wybranych umów dotacji celowych dla jednostek doradztwa rolniczego, uwzględniając priorytetowe kierunki działania doradztwa, w szczególności związane z przekazywaniem informacji o PROW 2014-2020 oraz Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027;
 • opiniuje przekazane przez jednostki doradztwa rolniczego rozliczenia dotacji celowej, projekty rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich realizacji pod kątem merytorycznym;
 • bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z uzgadnianiem programów inwestycji i rozliczaniem inwestycji realizowanych przez jednostki doradztwa rolniczego ze środków dotacji celowej, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie;
 • uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem zgody Ministra na dokonywanie przez dyrektora jednostki doradztwa rolniczego czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu, w zakresie kompetencji Wydziału, w ramach nadzoru Ministra;
 • bierze udział w pracach Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego oraz uczestniczy w kontrolach w jednostkach doradztwa rolniczego, w szczególności w zakresie realizacji ich zadań (uwzględniających informowanie o PROW 2014-2020 oraz o Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027);
 • prowadzi analizy oraz opracowuje informacje dotyczące realizacji zadań jednostek doradztwa rolniczego w zakresie zadań Wydziału, w tym dotyczących potrzeb finansowych tych jednostek, potrzeb inwestycyjnych i wydatków majątkowych oraz realizacji zadań finansowanych z dotacji przez jednostki doradztwa rolniczego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 2 lata stażu pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, rachunkowości lub budżetowania
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Znajomość prawa administracyjnego
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub rolnicze lub administracyjne
 • Rok stażu pracy w administracji publicznej lub doświadczenie zawodowe w obszarze finansów lub księgowości
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce
 • Wiedza z zakresu działań PROW na lata 2014-2020 i Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027, w szczególności w zakresie doradztwa i transferu wiedzy