Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138804

Warunki pracy


 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych
 • praca powyżej 4 godzin przy monitorze ekranowym

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności kontrolne w procesie certyfikacji i bieżącego nadzoru nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej w zakresie MET w celu zapewnienia integralności, ciągłości, jakości, dostępności i bezpieczeństwa żeglugi powietrznej.
 • Prowadzi rejestr lotniczy urządzeń naziemnych (RLUN) w zakresie MET, weryfikuje dane zawarte we wnioskach o wpis do RLUN, prowadzi czynności kontrolne związane z wnioskiem o wpis do RLUN i aktualnością zapisów w RLUN oraz przygotowuje projekty decyzji Prezesa Urzędu o wpisie, wykreśleniu i zmianie danych w RLUN w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi powietrznej.
 • Prowadzi sprawy dotyczące nadzoru nad zapewnianiem przez ANSP bezpieczeństwa oprogramowania, stosowanego w systemach MET będących częścią EATMN.
 • Prowadzi sprawy związane z monitorowaniem wdrażania wymagań dokumentów zawierających przepisy międzynarodowe dotyczące MET, a w szczególności opiniuje propozycje zmian, nadzoruje wdrażanie poprawek do Załącznika 3 do Konwencji chicagowskiej oraz dokumentów ICAO przywoływanych w tym załączniku.
 • Prowadzi sprawy związane z opiniowaniem projektów instrukcji operacyjnych instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, lotnisk, lądowisk i operatorów lotniczych oraz programów szkoleń w zakresie zapewniania osłony meteorologicznej.
 • Prowadzi sprawy związane z cybersecurity w obszarze MET, we współpracy z komórką wiodącą w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie.
 • Uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji lotniczych w zakresie MET.
 • Bierze udział w czynnościach kontrolnych w procesie nadzoru nad bezpieczeństwem zmian w systemach funkcjonalnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi powietrznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku meteorologia, lub fizyka atmosfery, lub klimatologia, lub ochrona środowiska
lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu meteorologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat stażu pracy w lotnictwie
 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wewnętrzny wg normy ISO
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Dobra znajomość międzynarodowych i krajowych przepisów z zakresu żeglugi powietrznej, w tym: Ustawa Prawo lotnicze oraz przepisy wykonawcze do niej, przepisy międzynarodowe ICAO i UE dot. MET
 • Znajomość Kpa
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia specjalistyczne krajowe i zagraniczne obejmujące kursy w zakresie: osłony meteorologicznej, zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, zmian w systemach funkcjonalnych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym (C1)