Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138777

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, 
 • Stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi,
 • Praca przy monitorze ekranowym, powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • Praca na wysokości powyżej 3 metrów,
 • Okresowo w terenie,
 • Doraźne kierowanie pojazdem służbowym,
 • Okresowo zmienne warunki atmosferyczne,
 • Zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi,
 • Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym,
 • Zagrożenie poparzeniem,
 • Zagrożenie pożarowe i wybuchowe,
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Komendy Stołecznej Policji: https://ksp.bip.policja.gov.pl/ksp/deklaracja-dostepnosci/34824,Deklaracja-dostepnosci.html

Zakres zadań

 • Prowadzi nadzór inwestorski poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży elektrycznej lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • Uczestniczy w opracowaniu Programu Inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdza i opiniuje dokumentację budowlano-wykonawczą w branży elektrycznej wraz z przedmiarami i kosztorysami,
 • Bierze udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu Inwestycji,
 • Przygotowuje opis przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży elektrycznej oraz uczestniczy w komisji przetargowej,
 • Pełni funkcję nadzorczą nad kierownikiem budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno- remontowych oraz przekazuje ich wykaz do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych,
 • Opracowuje i kompletuje dokumenty formalno - prawne oraz dokumentację procesu inwestycyjno- remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót,
 • Uczestniczy w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno- remontowych w branży elektrycznej,
 • Weryfikuje pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowość faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży elektrycznej,
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • Znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • Umiejętności: stosowania prawa w praktyce, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz programu Norma-Pro.
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • Znajomość programu Auto-Cad, programu do tworzenia WKI,