Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138666

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Przygotowuje i zawiera umowy finansowe z beneficjentami dla projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach MF EOG i/lub NMF na lata 2014-2021.
 • Przygotowuje umowy i aneksy dotyczące udzielania dotacji celowej jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi lub przez niego nadzorowanym, w szczególności państwowym i samorządowym instytucjom kultury, działającym w obszarze szkolnictwa artystycznego i archiwów.
 • Nadzoruje realizację zawartych umów poprzez obsługę finansową leżącą w zakresie Departamentu, współpracę ze stronami zaangażowanymi w proces przygotowywania oraz rozliczania umowy, weryfikację pod względem formalnorachunkowym raportów, sprawozdań i rozliczeń przedkładanych przez beneficjentów i jednostki.
 • Bierze udział w monitorowaniu realizowanych projektów i kontrolach na miejscu oraz kontrolach dokumentacji, w tym sporządza informacje o nieprawidłowościach, nalicza korekty finansowe i rejestruje kwoty ujęte w korektach, jak również przygotowuje stosowne decyzje, w tym administracyjne określające kwoty podlegające zwrotowi.
 • Przygotowuje wkłady do finansowych raportów okresowych, prognoz dotyczących planowanych płatności, sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych, planów budżetowych i innych doraźnych zestawień przygotowywanych w zakresie działań Wydziału, jak również odpowiedzi na pisma, interpelacje poselskie i inne wystąpienia.
 • Weryfikuje sporządzane przez beneficjentów roczne raporty ex – post dotyczące trwałości projektów zrealizowanych w ramach MF EOG i NMF na lata 2004-2009, 2009-2014 oraz 2014-2020, jak również realizuje zadania w ramach ewentualnych kontroli i audytów przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne do tego upoważnione po zakończeniu realizacji projektów w ramach mechanizmów finansowych oraz programów europejskich.
 • Przygotowuje dyspozycje finansowe (wnioski o wypłatę) dotyczące środków europejskich i środków budżetu państwa.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych w zakresie zadań realizowanych przez wydział.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze finansów
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych w zakresie udzielania dotacji celowych
 • Ogólna znajomość zasad wdrażania programów europejskich
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: myślenie analityczne, umiejętność pracy zespołowej, zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego