Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138714

Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych 
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe)
 • Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzi dokumentację w zakresie przyjęcia/zdjęcia ze stanu środków trwałych, w szczególności: prowadzi księgi inwentarzowe dla podstawowych i pozostałych środków trwałych oraz karty osobistego wyposażenia, wystawia protokoły ON, NT, LT, LN, znakuje zakupione wyposażenie. Comiesięcznie nalicza umorzenia, generuje karty inwentarzowe za miesiąc ubiegły, przygotowywuje zestawienia umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za dany rok na podstawie zestawień wygenerowanych w programie QNT, przygotowywuje uzgodnienia stanu wartości majątku ruchomego, przygotowywuje plan amortyzacji na dany rok, prowadzi procedury likwidacji środków trwałych.
 • Prowadzi magazyn artykułów biurowych oraz tonerów do drukarek. Zaopatruje komórki merytoryczne w materiały biurowe i eksploatacyjne, wydaje asortyment na podstawie złożonych zapotrzebowań. Aktualizuje stany magazynowe w programie Symfonia Handel, w tym wprowadza faktury, dokonuje zdjęcia ze stanu mienia; składa zamówienia do dostawców, przyjmuje dostawy, sprawdza dostawy, wyjaśnia niezgodności, rozkłada towar. Kontroluje zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym. Nadzoruje umowy dot. zakupu materiałów biurowych i archiwizacyjnych (w tym papier xero, papier z zabezpieczonym tłem), materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.
 • Prowadzi bieżącą obsługę konta BDO. Przekazuje zużyte materiały eksploatacyjne do drukarek zewnętrznej firmie na podstawie prowadzonej w systemie BDO Ewidencji odpadów oraz wystawionej Karty Przekazania Odpadów w systemie BDO.
 • Sprawuje nadzór nad umową dot. konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń biurowych (niszczarki, bindownice), nad umową dot. telefonii komórkowej, umową opłat za abonament RTV oraz telewizję cyfrową, umowami dot. zakupu pieczątek i wizytówek, umową dot. ubezpieczenia mienia Urzędu.
 • W zakresie merytorycznym stanowiska - inicjuje postępowania o udzielenie zamówień publicznych, przygotowywuje dokumentację (wniosek o wszczęcie postępowania, szacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy) a także bierze udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania. W ramach komisji przetargowych udziela wyjaśnień w zakresie merytorycznym, a także modyfikuje dokumentację w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Prowadzi Karty Osobistego Wyposażenia pracowników Urzędu i Księgi Pieczęci. Nadzoruje wydawanie i odbiór powierzonego sprzętu: telefony komórkowe i stacjonarne, dyktafony.
 • Sprawdzanie i opisuje faktury, rachunki z zakresu właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w bezpośrednim prowadzeniu gospodarki mieniem w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Przeszkolenie w zakresie gospodarki mieniem
 • Znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Znajmość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu.
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z obsługi programu Symfonia Handel, QNT, Excel
 • umiejętność organizacji pracy własnej, analitycznego myślenia, komunikatywność.