Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138053

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca samodzielna biurowo-administracyjna,


- praca w siedzibie urzędu,


 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- stałe godziny pracy (8.15-16.15),


- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,


- stanowisko zlokalizowane jest na II piętrze budynku,


- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


- narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, skaner, niszczarka,


- budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, jednakże są ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się ze względu na występowanie drzwi z samozamykaczami, 


- pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,


- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • opracowuje i koordynuje we współpracy z komórkami wewnętrznymi Biura projekty aktów prawnych, zgodnie z właściwością Biura i Wydziału, w celu ich aktualizacji oraz przedstawienia przełożonym stanu prawnego zleconych mu spraw;
 • opracowuje i koordynuje całokształt spraw (np. informacji, analiz, sprawozdań, wniosków personalnych) dotyczących spraw kadrowych, etatowych i szkoleniowych, pozostających we właściwości Biura w celu przekazania ich do odpowiednich komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej lub jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;
 • nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych ze sporządzaniem opisów stanowisk pracy występujących w strukturze Biura w celu monitorowania właściwego ich sporządzania oraz przekazywania dokumentów z tym związanych do Biura Kadr i Szkolenia KGSG;
 • opracowuje materiały dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej, zgodnie z właściwością Wydziału, w części dotyczącej spraw kadrowych i szkoleniowych w celu dostarczenia aktualnych informacji w tym zakresie Dyrektorowi Biura oraz Zespołowi Stanowisk Samodzielnych wchodzących w skład Biura;
 • opracowuje dokumenty dotyczące spraw etatowo-kadrowych w zakresie zabezpieczenia logistycznego osiągania stanów gotowości obronnej oraz militaryzacji w zakresie właściwości Wydziału w celu dostarczenia aktualnych informacji w tym zakresie Dyrektorowi Biura oraz Zespołowi Stanowisk Samodzielnych wchodzących w skład Biura;
 • zastępuje specjalistę ds. organizacyjno-kadrowych oraz sekretarza Dyrektora Biura w czasie ich nieobecności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe humanistyczne lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość przepisów prawa pracy,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • wiedza w zakresie kontroli zarządczej oraz znajomość przepisów w tym zakresie,
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe