Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138643

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Towarowej 25a jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Zakres zadań

 • realizuje zadania z obszaru dopuszczania wytwórców do aukcyjnego systemu wsparcia oraz uczestniczy w procesie przygotowania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a także sprawuje merytoryczną, funkcjonalną i operacyjną obsługę Internetowej Platformy Aukcyjnej
 • realizuje zadania związane z potwierdzaniem wygrania aukcji, udzielaniem zgód na przejście praw i obowiązków wynikających z wygrania aukcji, a także gromadzeniem oświadczeń dotyczących sprzedaży energii po cenie rynkowej przed przystąpieniem do aukcji
 • uczestniczy w przygotowaniu projektów stanowisk, informacji, wyjaśnień i rekomendacji Prezesa URE w zakresie zagadnień z obszaru właściwości wydziału
 • uczestniczy w zleconych zadaniach związanych z opiniowaniem aktów prawnych
 • uczestniczy w wybranych procesach realizacji zadań z obszaru współpracy międzynarodowej
 • prowadzi bieżącą korespondencję mailową, a także udziela telefonicznych wyjaśnień w obszarze właściwości wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki lub w obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze analiz ekonomicznych

 • Dobra znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • Dobra znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii
 • Dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dobra znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność argumentowania
 • Komunikatywność
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z prawem unijnym w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii
 • Znajomość zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2