Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138675

Warunki pracy


 • Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 ;
  winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.
 • Praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych i pod presją czasu oraz krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z tworzeniem, prowadzeniem i finansowaniem rejestrów medycznych, w szczególności w zakresie rozpatrywania wniosków o utworzenie rejestru medycznego, opracowania analizy potrzeb utworzenia rejestru medycznego oraz zawierania umów dotacji na prowadzenie rejestrów medycznych.
 • Opracowuje, opiniuje i uzgadnia założenia do projektów aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących tworzenia i finansowania rejestrów medycznych.
 • Prowadzi i aktualizuje zestawienie utworzonych rejestrów medycznych i wniosków o utworzenie rejestru medycznego oraz sprawy związane z zapewnieniem finansowania dla rejestrów medycznych.
 • Gromadzi i analizuje informacje i propozycje dotyczące utworzenia rejestru medycznego poprzez konsultacje z ekspertami, prace analityczne, przegląd piśmiennictwa i rozwiązań dotyczących rejestrów w innych krajach.
 • Współpracuje z podmiotami publicznymi i ekspertami w zakresie tworzenia, wdrażania i rozwoju rejestrów medycznych, zapewnienia interoperacyjności rejestrów medycznych oraz innych baz informacji medycznych, w szczególności z CeZ, NIZP-PZH, CMJ, AOTMIT i NFZ.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi, stanowisk lub opinii, lub wkłady do odpowiedzi, m.in. na wnioski, skargi, interpelacje i zapytania poselskie, w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze, medyczne, statystyczne lub zdrowie publiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w ochronie zdrowia
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • znajomość ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość procedury administracyjnej
 • znajomość systemu ochrony zdrowia
 • umiejętność posługiwania się narzędziami pakietu Office (MS Excel, MS Powerpoint)
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność gromadzenia i analizy danych
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza o zarządzaniu jakością i stosowanych rozwiązaniach w zakresie systemów zewnętrznej oceny jakości w placówkach medycznych
 • dobra znajomość zasad techniki legislacyjnej i przebiegu procesu legislacyjnego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych.