Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138419

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami


Praca na stanowisku wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Przygotowuje, na potrzeby Szefa Służby Cywilnej, analizy i opinie prawne z zakresu tworzenia i stosowania przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności dotyczące korpusu służby cywilnej
 • Przygotowuje, we współpracy z Departamentem Prawnym, projekty aktów normatywnych dotyczące służby cywilnej, wypracowuje i projektuje nowe rozwiązania prawne w zakresie właściwości Wydziału (w szczególności dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej, czasu pracy, obowiązków członków korpusu służby cywilnej) oraz wdraża je
 • Przygotowuje stanowiska Departamentu i Szefa Służby Cywilnej oraz udziela odpowiedzi i wyjaśnień z zakresu stosowania przepisów prawa dotyczących służby cywilnej (w szczególności w zakresie obowiązków i uprawnień, w tym czasu pracy oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbie cywilnej oraz przestrzegania zasad służby cywilnej i zasad etyki służby cywilnej)
 • Analizuje, udostępnione na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji oraz Sejmu RP, projekty ustaw w zakresie właściwości Szefa Służby Cywilnej oraz monitoruje przebieg procesu legislacyjnego w tym zakresie
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje, zapytania oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej kierowane do Departamentu
 • Prowadzi prace związane z bieżącym monitorowaniem funkcjonowania komisji dyscyplinarnych w urzędach
 • Przygotowuje stanowiska Szefa Służby Cywilnej do projektów aktów normatywnych i projektów dokumentów rządowych w zakresie jego właściwości
 • Przygotowuje projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu oraz jego zmian

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym co najmniej 6 miesięcy w zakresie analizy przepisów prawa
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: Konstytucji RP; ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi; przepisów dotyczących innych pragmatyk urzędniczych, w szczególności o pracownikach urzędów państwowych oraz o służbie zagranicznej; prawa pracy; Kodeksu postępowania administracyjnego; ustawy o dostępie do informacji publicznej; funkcjonowania administracji rządowej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, kreatywność, myślenie analityczne, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2