Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138444

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek z platformą dla wózków inwalidzkich,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Wspiera prace nad projektami założeń projektów ustaw lub projektami aktów normatywnych z zakresu kinematografii i produkcji audiowizualnej oraz mających charakter interdyscyplinarny, dla których Departament jest wiodący, w tym bierze udział w zespołach problemowych, konferencjach uzgodnieniowych, komisjach sejmowych i senackich.
 • Wspiera obsługę prawną wynikającą z zadań Ministra w dziedzinie kinematografii i sektora audiowizualnego, w tym opiniuje pod względem prawnym sprawy w zakresie kinematografii i produkcji audiowizualnych.
 • Opracowuje i opiniuje projekty aktów wewnętrznych mających charakter interdyscyplinarny, dla których Departament jest wiodący i prowadzi uzgodnienia w tym zakresie.
 • Uczestniczy w uzgodnieniach dotyczących projektów założeń projektów ustaw lub projektów aktów normatywnych opracowanych przez inne organy administracji rządowej lub stanowisk Ministra wobec projektów przekazanych przez inne podmioty posiadające inicjatywę prawodawczą.
 • Przygotowuje projekty dokumentacji i informacji prawnej, pism procesowych w postępowaniach, których uczestnikiem jest Minister/Ministerstwo, odwołań, odpowiedzi na skargi, decyzje, postanowienia.
 • Koordynuje pracę Komitetu do Spraw Europejskich w zakresie działalności Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o kinematografii
 • Znajomość ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: praktyczne zastosowanie prawa, skuteczna komunikacja, organizacja pracy
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe