Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138500

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Praca na stanowisku wiąże się z upoważnieniem  do informacji  niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Współpracuje z Najwyższą Izbą Kontroli, w szczególności przygotowuje propozycje długookresowych planów kontroli NIK, analizuje i opiniuje materiały NIK przekazane do Prezesa Rady Ministrów i Szefa Kancelarii.
 • Wykonuje analizy obszarów ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w działalności instytucji publicznych.
 • Wykonuje zadania związane z nadzorem Prezesa Rady Ministrów nad jednostkami.
 • Opracowuje zbiorcze sprawozdania, analizy i informacje przekazywane Prezesowi Rady Ministrów lub Kierownictwu KPRM.
 • Koordynuje, rozpatruje i monitoruje sprawy wynikające z interpelacji i zapytań poselskich oraz wniosków o dostęp do informacji publicznej, odpowiedzi dla sądów i prokuratury będących we właściwości Departamentu.
 • Koordynuje, rozpatruje i monitoruje sprawy wynikające z interwencji dotyczących jednostek nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz innych jednostek administracji publicznej przekazanych do rozpatrzenia przez Departament, istotnych z punktu widzenia zadań wykonywanych przez te jednostki, podejmuje działania interwencyjne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Posiadanie wiedzy w zakresie administracji publicznej, w tym rozwiązań prawnych przewidzianych dla jednostek nadzorowanych przez PRM i innych jednostek, np. tych, których dotyczą sprawozdania składane PRM i Informacje o wynikach kontroli NIK, systemowych regulacji prawnych, w tym: ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o finansach publicznych, ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli, ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o służbie cywilnej, organizacji i zarządzania w administracji publicznej, w tym metody zarządzania projektami, praktycznych aspektów, organizacji funkcjonowania urzędów, zasad funkcjonowania UE, zasad przygotowywania analizy SWOT i analizy ryzyka.
 • Posiadanie umiejętności z zakresu obsługi programów programu pakietu Office oraz zaawansowanego wyszukiwania informacji, w tym za pomocą Internetu
 • Posiadanie kompetencji miękkich: współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelności, komunikacja, negocjowanie; radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne, kreatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe