Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138501

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Zagrożenie korupcją
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Opracowuje i wdraża projekty programów i konkursów ofert zgodnie z przyjętymi warunkami uzyskiwania finansowania oraz dofinansowania ze środków Funduszu Edukacji Finansowej (FEF).
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą FEF (w tym monitoruje działania realizowane w ramach zawartych umów, kontroluje prawidłowość i terminowość wykorzystania przez beneficjentów przyznanych środków, obsługuje procesy zw. z współpracą z beneficjentami FEF w ramach przyznanych dotacji, przygotowuje zlecenia realizacji płatności oraz obsługuje proces składania sprawozdań z wykonania zadań w ramach podpisanych umów dotacyjnych i rozliczania dotacji), w celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków funduszu zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 • Współpracuje z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów w sporządzaniu okresowych dokumentów sprawozdawczych, w celu przygotowania dla kierownictwa resortu istotnych informacji stanowiących wkład do zbiorczych materiałów w zakresie właściwości ministra.
 • Przygotowuje odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, opracowania dla kierownictwa, organów kontroli, inf. prasowe oraz na inne potrzeby informacyjne np. dla Rady Edukacji Finansowej (REF) w zakresie FEF i REF.
 • Wykonuje zadania związane z obsługą REF, obejmujące czynności organizacyjne zw. z przygotowaniem i przeprowadzaniem posiedzeń REF i spotkań roboczych, zapewnieniem obiegu korespondencji pomiędzy członkami REF oraz współpracę w zakresie przygotowania protokołów z posiedzeń i projektów uchwał.
 • Sporządza, w ramach opracowania projektu planu finansowego FEF, formularze planistyczne wraz z omówieniem do projektu ustawy budżetowej na dany rok oraz do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz opracowuje sprawozdania i raporty, w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji na temat stopnia wykorzystania zaplanowanych środków finansowych, jak również możliwych środków do zwolnienia z planu.
 • Tworzy i aktualizuje akty prawne wynikające z delegacji ustawowej dla ministra ds. instytucji finansowych w obszarze FEF oraz opracowuje procedury wewnętrzne związane z obsługą funduszu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania lub realizacji (po stronie dotującego) programów dotacyjnych/grantowych lub otwartych konkursów ofert
 • Znajomość ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji celowej z FEF na realizację działań z zakresu edukacji finansowej
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie regulaminu pracy REF
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej