Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138439

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Wspiera merytorycznie pracowników komórek organizacyjnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, dla których administratorem jest Minister Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS) lub Generalny Inspektor Inspekcji Finansowej (GIIF).
 • Uczestniczy w monitorowaniu w tym w przeprowadzaniu audytów, kontroli i sprawdzeń w Ministerstwie Finansów, w organach KAS oraz w innych jednostkach podległych Ministrowi Finansów i nadzorowanych przez ministra, w szczególności w odniesieniu do systemów administrowanych lub współadministrowanych przez ministra, Szefa KAS lub GIIF, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o Systemie Informacji Finansowej (SInF).
 • Uczestniczy w przygotowaniu stanowisk Inspektora Ochrony Danych (IOD), Ministra Finansów i Szefa KAS w ramach współpracy międzynarodowej w grupach roboczych UE w zakresie ochrony danych osobowych przekazywanych informacji.
 • Opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń w zakresie ochrony danych osobowych, a także zarządzeń ministra i Szefa KAS w tym zakresie, jak również projekty umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Opiniuje rozwiązania organizacyjne pod kątem właściwego wdrażania systemu ochrony danych osobowych w resorcie finansów, w tym uwzględnienia analizy ryzyka.
 • Opiniuje i wyjaśnia okoliczności dotyczące incydentów bezpieczeństwa informacji pod kątem ochrony danych osobowych, w szczególności naruszeń ochrony danych osobowych.
 • Przygotowuje informacje z zakresu działania IOD na potrzeby kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz bierze udział w przygotowywaniu stanowisk na potrzeby kontroli zewnętrznych.
 • We współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi ministerstwa organizuje szkolenia oraz informuje o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w celu zwiększenia świadomości pracowników i funkcjonariuszy w MF w zakresie ochrony danych osobowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony danych osobowych
 • Posiadane poświadczenie bezpieczeństwa o dopuszczeniu do informacji niejawnych z klauzulą poufne lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość RODO, DODO, ustawy o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych do tych ustaw
 • Znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem
 • Znajomość ustawy z 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej
 • Znajomość ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat audytora wiodącego systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji według normy PN EN ISO/IEC 27001 lub inny równoważny dokument
 • Wiedza z zakresu wymagań norm dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji