Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138397

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją. 


Praca na stanowisku wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Merytorycznie obsługuje Prezesa Rady Ministrów/Szefa KPRM w zakresie ofert realizacji zadań publicznych w trybie art. 11b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym analizuje sprawy i przedkłada je Prezesowi Rady Ministrów wraz ze stosowną notatką do rozstrzygnięcia
 • Negocjuje z oferentami w zakresie ostatecznego kształtu oferty, sporządza projekty umów o realizację zadań publicznych w trybie art. 11 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ich zmiany (aneksy) oraz ocenia dokumenty sprawozdawcze
 • Reprezentuje komórkę organizacyjną w kontaktach z oferentami oraz podmiotami realizującymi zadania publiczne finansowane w trybie art. 11 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności udziela informacji w zakresie prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi KPRM, w szczególności ze specjalistami w zakresie prawa i finansów publicznych oraz służbami kontrolnymi w celu zapewnienia efektywnego rozpatrzenia ofert, a następnie rozliczenia realizowanych zadań
 • Prowadzi rejestr sprawozdań, które wpływają do KPRM wraz z historią ich procedowania oraz sporządza różnego rodzaju zestawienia dotyczące rezerwy ogólnej budżetu państwa
 • Wykonuje zadania bieżące z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz archiwizuje dokumenty w powierzonym zakresie tematycznym
 • Przekazuje MSZ informacje na temat działań rozwojowych oraz humanitarnych sfinansowanych ze środków publicznych (rezerwy ogólnej budżetu państwa) poprzez zamieszczanie danych w dedykowanym narzędziu informatycznym (bazie ODA) w celach statystycznych i sprawozdawczych dla Rady Programowej Współpracy Rozwojowej
 • Wykonuje inne, bieżące polecenia bezpośredniego przełożonego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym A2
 • Wiedza z zakresu: zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji
 • Wiedza z zakresu: ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, standardów kontroli w administracji rządowej