Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138309

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Zagrożenie korupcją.
 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

   Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie wynagradzania pracowników niektórych państwowych jednostek sfery budżetowej, a także w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego: w tym opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo jak również tych inicjowanych poza Ministerstwem, uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych poprzez udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych.
 • Udziela informacji na wnioski i zapytania: w tym o udostępnienie informacji publicznej, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagradzania pracowników niektórych jednostek sfery budżetowej, w tym pracowników samorządowych.
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc., w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz problematyki wynagrodzeniowej.
 • Przygotowuje projekty opinii do założeń i projektów aktów prawnych oraz dokumentów rządowych przygotowanych przez inne organy administracji rządowej, a także komórki organizacyjne Ministerstwa w zakresie problematyki realizowanej przez Wydział.
 • Przygotowuje wkład i przedstawia stanowiska Ministerstwa w kwestiach pozostających we właściwości wydziału podczas konferencji uzgodnieniowych (w przypadkach zaistniałych rozbieżności prawnych) oraz innych spotkań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
 • Znajomość aktów prawnych z zakresu warunków wynagradzania oraz innych świadczeń związanych z pracą pracowników państwowej sfery budżetowej
 • Znajomość Zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość przebiegu rządowego procesu legislacyjnego
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Rzetelność
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe