Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138236

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Wprowadza operacje bankowe dokonane w programie bankowości elektronicznej NBE do systemu finansowo-księgowego QNT Quorum w celu zapewnienia terminowej i rzetelnej informacji o przepływach finansowych na rachunku bankowym Ministerstwa.
 • Księguje dokumenty finansowo-księgowe w zakresie kosztów w systemie finansowo-księgowym Quorum.
 • Opiniuje projekty umów i aneksów w ramach art. 404, inwestycji i RPO dokonuje wstępnej kontroli zgodności z planem finansowym w celu rzetelnego odzwierciedlenia realizacji zadań Ministerstwa.
 • Prowadzi ewidencję podpisanych umów w ramach części budżetowej 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka, dokonuje wstępnej kontroli zgodności z planem finansowym w celu rzetelnego odzwierciedlenia realizacji zadań Ministerstwa.
 • Monitoruje wykonanie wydatków budżetu państwa, budżetu środków europejskich, wydatków niewygasających zgodnie z ustawą budżetową, planem finansowym i planem budżetu zadaniowego jednostki, w celu analizy, kontroli oraz informacji o wysokości realizacji zadań.
 • Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie płatności w programie bankowości NBE zgodnie z harmonogramem płatności w celu zapewnienia płynności finansowej oraz obsługuje obieg dokumentów bankowych w zakresie opisów merytorycznych niezbędnych do księgowania w systemie finansowo-księgowym.
 • Przygotowuje dane do sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych oraz bilansu w celu prawidłowej realizacji sprawozdawczości budżetowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • wiedza z obszaru rachunkowości
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej
 • znajomość programu finansowo – księgowego „Quorum”, systemu bankowości elektronicznej Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego