Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138133

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów


 

Zakres zadań

 • Prowadzi Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
 • Bierze udział w zespołach i grupach roboczych, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, ds. rejestru uwolnienia i transferu zanieczyszczeń, a także bierze udział w opracowywaniu dokumentów, stanowisk Polski na spotkania ww. zespołów i grup, w tym w ramach przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej
 • Rozpatruje odwołania od decyzji wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w sprawie kar pieniężnych za niedostarczenie sprawozdania zawierającego informacje do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i niezapewnienie jakości tego sprawozdania oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień Głównego Inspektora jako organu II instancji w postępowaniu administracyjnym
 • Przygotowuje dla Komisji Europejskiej coroczne sprawozdanie zawierające dane dotyczące uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz przygotowuje krajowy raport dotyczący implementacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń
 • Prowadzi kontrole wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz w uzasadnionych przypadkach prowadzi kontrole lub bierze udział w kontrolach prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie nadzoru nad wywiązywaniem się przez prowadzących instalacje z obowiązków w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji państwowej lub na stanowisku zajmującym się współpracą z klientem anglojęzycznym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
 • Znajomość unijnych przepisów w zakresie przekazywania danych środowiskowych z instalacji przemysłowych i ustanowienia Europejskiego Portalu Emisji Przemysłowych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 • Podstawowa znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Biegła znajomość obsługi komputera - środowisko Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu procedur prawa administracyjnego
 • Ukończenie kursów i szkoleń z zakresu ochrony środowiska
 • Dyspozycyjność, rzetelność, staranność oraz umiejętności analityczne
 • Łatwość przyswajania nowych zagadnień