Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138016

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - udział w posiedzeniach Komisji Prawniczej/ w grupie roboczej Rady Dialogu Społecznego

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w obszarze polityki środowiskowej i gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym opracowuje i opiniuje, uzgadnia i konsultuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, reprezentuje Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych (udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych).
 • Bierze udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej, m.in. przygotowuje dokumenty inicjujące postępowanie (notyfikacja programów pomocowych), formułuje i opiniuje stanowiska.
 • Bierze udział w zarządzaniu projektami realizowanymi w ramach POIRFENG oraz w ramach POPTPTFE.
 • Organizuje spotkania i wydarzenia krajowe/ międzynarodowe Ministerstwa w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale.
 • Przygotowuje i aktualizuje dokumenty dotyczące realizowanych w Wydziale programów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze polityki środowiskowej lub klimatyczno-energetycznej lub gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość systemu gospodarki odpadami w Polsce
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej i procesu legislacyjnego
 • Znajomość legislacji w obszarze rynku energii
 • Znajomość koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym w szczególności w zakresie odpadów
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Myślenie analityczne
 • Wystąpienia publiczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe