Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137919

Warunki pracy

Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym w obiekcie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Praca administracyjno-biurowa, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Praca w siedzibie urzędu.

Zakres zadań

 • Sporządza łączny plan finansowy Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu ujęcia w ustawie budżetowej na podstawie planów od dysponentów Funduszu.
 • Przygotowuje wystąpienia do Ministra Finansów w sprawie uzyskania zgody na dokonanie zmian w łącznym planie finansowym Funduszu oraz opinii Komisji Finansów Publicznych.
 • Sporządza informacje na temat uzyskanych dochodów, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zrealizowanych wydatków przez szkoły PSP.
 • Obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa w zakresie modułów „Obsługa dysponentów” w celu zapewnienia środków finansowych na realizację wydatków budżetowych KG PSP oraz jednostek nadzorowanych.
 • Przygotowuje roczny harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz limity miesięczne i dzienne środków finansowych dla dysponentów w celu zapewnienia środków finansowych na działalność KG PSP i jednostek nadzorowanych.
 • Opracowuje łączny plan finansowy Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu ujęcia w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.
 • Sporządza informacje w zakresie wydatków Państwowej Straży Pożarnej w części 42 i 85 budżetu państwa na potrzeby w PSP, komisji sejmowej i senackiej, MSWiA, MF.
 • Sporządza dyspozycje płatnicze w celu przekazywania środków finansowych dla dysponentów środków budżetu państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, m. in. ustawy o finansach publicznych
 • Podstawowa znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Bardzo dobra znajomość obsługi programów Excel i Word
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w komórkach finansowych