Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137868

Warunki pracy

•         krajowe lub zagraniczne delegacje służbowe


•         stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,


•         podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,


•         większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,


•         praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,


•         wyjazdy służbowe poza miejsce pracy


•         praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


•         praca w pokoju wieloosobowym,


•         stanowiska pracy zaopatrzone w sprzęt komputerowy,


•         brak ogólnodostępnego parkingu, bufetu,


•         praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Ponosi współodpowiedzialność i uczestniczy w procesie oceny i weryfikacji analiz i prognoz ruchu oraz analiz przepustowości zlecanych przez GDDKiA oraz ponosi współodpowiedzialność za wybrane aspekty tego zadania,
 • Ponosi współodpowiedzialność i bierze udział w pracach związanych z utrzymaniem, aktualizacją, weryfikacją i wprowadzaniem zmian w modelach sieci i ruchu oraz uczestniczy w ustalaniu zasad dotyczących budowy i sprawdzaniu działania modeli ruchu przy wykorzystaniu anglojęzycznej literatury i anglojęzycznego oprogramowania do modelowania ruchu,
 • Opracowuje, aktualizuje i udostępnia jednolite wymagania, założenia i dane wyjściowe do wykonywania na potrzeby GDDKiA analiz i prognoz ruchu, analiz przepustowości oraz wspiera archiwizację opracowań prognoz ruchu opiniowanych w Wydziale,
 • Wspiera proces prowadzenia prac związanych z analizą elementów planowanej sieci drogowej pod kątem wybranych kryteriów,
 • Wspiera proces gromadzenia danych statystycznych o sieci dróg publicznych przesyłanych przez jednostki samorządowe i Oddziały GDDKiA oraz ich weryfikacji pod względem merytorycznym i technicznym,
 • Ponosi współodpowiedzialność i wykonuje prace związane z przygotowaniem materiałów przetargowych (projekty SWZ, opisy przedmiotu zamówienia, umowy itp.) dotyczących zbierania, archiwizowania, przetwarzania, prognozowania i udostępniania danych o ruchu ,
 • Wspiera organizację i przeprowadzanie pomiarów, w tym przeprowadza kontrole pomiarów i badań w terenie. Pomaga w koordynacji przeprowadzania pomiarów ruchu m.in.: na skrzyżowaniach dróg krajowych z liniami kolejowymi, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi oraz innych pomiarów prowadzonych we współpracy z Oddziałami. Przetwarza dostępne wyniki badań i pomiarów na potrzeby wykonania analiz i prognoz ruchu drogowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe drogowe lub transportowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa lub transportu
 • Prawo jazdy kat B.,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Wiedza z zakresu modelowania sieci drogowej i prognozowania ruchu drogowego, w tym znajomość zagadnień z zakresu planowania transportowego,
 • Znajomość obsługi baz danych i statystyki matematycznej (w tym podstawowa znajomość rachunku macierzowego),
 • Umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (w szczególności Excel, Word) w stopniu zaawansowanym,
 • Znajomość i umiejętność wykorzystywania oprogramowania GIS w zakresie wykonywania analiz przestrzennych,
 • Znajomość zagadnień związanych z inżynierią ruchu
 • Podstawowa znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych; Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o drogach publicznych
 • Znajomość zagadnień związanych z pomiarami ruchu i badaniami podróży
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość specjalistycznego oprogramowania związanego z modelowaniem i prognozowaniem ruchu np. EMME lub VISUM,
 • Znajomość krajowej i międzynarodowej sieci drogowej,
 • Posiadanie praktycznych umiejętności w weryfikacji i aktualizacji baz danych oraz wykorzystywania rachunku macierzowego przy weryfikacji modelu sieci i ruchu drogowego,
 • Dobra znajomość metod obliczania przepustowości dróg, skrzyżowań i węzłów.