Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137647

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- kontakty bezpośrednie, telefoniczne, e-mailowe z pracownikami, organami kontrolnymi


- praca pod presją czasu i w sytuacjach stresowych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów


 


 

Zakres zadań

 • Koordynuje kontrole zewnętrzne oraz audyty zewnętrzne prowadzone w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska
 • Koordynuje kontrole Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska prowadzone przez Głównego Inspektora
 • Bierze udział w monitorowaniu, we współpracy ze stanowiskiem do spraw Audytu Wewnętrznego, realizacji wniosków i zaleceń wydanych przez kontrole zewnętrzne oraz audytorów zewnętrznych
 • Prowadzi rejestr kontroli zewnętrznych oraz audytów zewnętrznych
 • Koordynuje zgłaszanie zastrzeżeń oraz stanowisk Głównego Inspektora do wyników kontroli zewnętrznych i audytów zewnętrznych
 • Zapewnia bieżące wydawanie oraz aktualizacje wewnętrznych zasad koordynacji organizacji kontroli zewnętrznych oraz audytów zewnętrznych prowadzonych w Głównym Inspektoracie oraz wewnętrznych zasad koordynacji organizacji kontroli zewnętrznych Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska prowadzonych przez Głównego Inspektora
 • Zapewnia wsparcie realizacji zadań zespołu w zakresie wynikającym z poleceń Kierownika Zespołu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym minimum 1 rok w zakresie koordynacji kontroli zewnętrznych realizowanych w jednostce lub koordynacji kontroli zewnętrznych realizowanych przez jednostkę lub na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem kontroli zewnętrznych
 • Wiedza z zakresu prowadzenia kontroli przez zewnętrzne ograny/instytucje kontrolne (m.in. NIK, organy nadrzędne/nadzorujące)
 • Wiedza z zakresu kontroli w administracji rządowej oraz standardów kontroli w jednostkach sektora finansów
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w tym przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • Umiejętność pracy w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalistyczne przeszkolenie z zakresu kontroli zewnętrznej
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych