Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137455

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury)   i zagrożenie korupcją. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Tworzy kampanie promujące programy rządowe oraz działania rządu
 • Przygotowuje strategie komunikacji promocji programów rządowych
 • Planuje budżety i media plany kampanii marketingowych
 • Śledzi w mediach krajowych i zagranicznych najnowsze trendy, badania, dobre praktyki z zakresu promocji i marketingu, w Polsce i na świecie
 • Opracowuje materiały promocyjne (w tym redaguje teksty)
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji działań promocyjnych w ramach kampanii promujących programy rządowe oraz działania rządu
 • Współpracuje przy produkcji filmów promocyjnych
 • Współpracuje z zespołem Centrum Informacyjnego Rządu w zakresie promocji programów rządowych oraz działań rządu i Prezesa Rady Ministrów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w zakresie marketingu, social media lub promocji lub PR
 • Znajomość: aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w kraju i na świecie, procesu legislacyjnego, przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zasad komunikacji społecznej i działania mediów, specyfiki nowoczesnych narzędzi promocji, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Powyżej pół roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Umiejętność: tworzenia i wdrażania strategii komunikacji i media planów, zarządzania kampaniami reklamowymi w systemie reklamowym META lub Google Ads